Shanghai Nan Hui Villa

Shanghai, China
15,000 sq m
2009