Stephane Kelian Fashion Boutique

Chicago, Illinois
6,000 sq ft
1994